บอร์ดองค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

บอร์ดนี้เป็นบอร์ของการพูดคุยเรื่องทั่วไป ท่านสามารถเข้ามาพูดคุยเรื่องทั่วไป เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย
 • บอร์ด
  หัวข้อ
  โพสต์
  โพสต์ล่าสุด
 • บอร์ดแจ้งเรื่องทั่วไป
  บอร์ดนี้เป็นบอร์ดของการพูดคุยเรื่องทั่วไป ท่านสามารถเข้ามาพูดคุยเรื่องทั่วไป เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย
  0 หัวข้อ
  0 โพสต์
  ไม่มีโพสต์ใหม่
 • แจ้งเรื่อง การทุจริตและประพฤติมิชอบ
  บอร์ดนี้สำหรับการแจ้งเรื่องทุจริตและประพฤติมิชอบ ท่านสามารถยื่นคำร้องการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในเรื่องประเภทคำร้องการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมยเข้าตรวจสอบข้อมูลที่ท่านยื่นคำร้อง โดยการกรอกข้อมูลที่ท่านยื่นจะถือว่าท่านยอมรับและยืนยันว่าเป็นข้อมูลและข้อเท็จจริงทุกประการ ได้ในเบื้องต้น ก่อนที่จะแจ้งผ่านทางระบบ e-Services
  0 หัวข้อ
  0 โพสต์
  ไม่มีโพสต์ใหม่
 • แจ้งเรื่อง การขอซ่อมไฟสาธารณะ
  บอร์ดนี้สำหรับการแจ้งเรื่องการขอซ่อมไฟสาธารณะ ท่านสามารถยื่นคำร้องขอซ่อมไฟสาธารณะ ในเรื่องประเภทคำร้องขอซ่อมไฟสาธารณะ เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมยเข้าตรวจสอบข้อมูลที่ท่านยื่นคำร้อง โดยการกรอกข้อมูลที่ท่านยื่นจะถือว่าท่านยอมรับและยืนยันว่าเป็นข้อมูลและข้อเท็จจริงทุกประการ ได้ในเบื้องต้น ก่อนที่จะแจ้งผ่านทางระบบ e-Services
  0 หัวข้อ
  0 โพสต์
  ไม่มีโพสต์ใหม่
 • แจ้งเรื่อง การแจ้งระบบประปาชำรุด
  บอร์ดนี้สำหรับการแจ้งเรื่อง การแจ้งระบบประปาชำรุด ท่านสามารถยื่นคำร้องแจ้งระบบประปาชำรุด ในเรื่องประเภทคำร้องแจ้งระบบประปาชำรุด เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมยเข้าตรวจสอบข้อมูลที่ท่านยื่นคำร้อง โดยการกรอกข้อมูลที่ท่านยื่นจะถือว่าท่านยอมรับและยืนยันว่าเป็นข้อมูลและข้อเท็จจริงทุกประการ ได้ในเบื้องต้น ก่อนที่จะแจ้งผ่านทางระบบ e-Services
  0 หัวข้อ
  0 โพสต์
  ไม่มีโพสต์ใหม่
 • แจ้งเรื่อง ขอข้อมูลข่าวสารของราชการ
  บอร์ดนี้สำหรับการแจ้งเรื่อง ขอข้อมูลข่าวสารของราชการ ท่านสามารถแจ้งเรื่องการขอข้อมูลข่าวสารได้ในเบื้องต้น ก่อนที่จะแจ้งผ่านทางระบบ e-Services
  0 หัวข้อ
  0 โพสต์
  ไม่มีโพสต์ใหม่
 • แจ้งเรื่อง การขอใช้สถานที่ราชการ
  บอร์ดนี้สำหรับการแจ้งเรื่อง การขอใช้สถานที่ราชการ โดยให้ยื่นคำร้องล่วงหน้า เพื่อที่องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย จะได้เสนอผู้บริหารทราบและเพื่อลงเวลานัดหมาได้ในเบื้องต้น ก่อนที่จะแจ้งผ่านทางระบบ e-Services
  0 หัวข้อ
  0 โพสต์
  ไม่มีโพสต์ใหม่
 • แจ้งเรื่อง การตรวจสอบสิทธิสวัสดิการ
  บอร์ดนี้สำหรับการแจ้งเรื่อง การตรวจสอบสิทธิสวัสดิการ ท่านสามารถยื่นคำร้องการตรวจสอบสิทธิสวัสดิการต่างๆ เช่น เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพคนพิการ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เป็นต้น ก่อนที่จะแจ้งผ่านทางระบบ e-Services
  0 หัวข้อ
  0 โพสต์
  ไม่มีโพสต์ใหม่
 • 0 หัวข้อ
  0 โพสต์
  ไม่มีโพสต์ใหม่
 • แจ้งเรื่อง การขอแบบฟอร์มต่างๆ
  บอร์ดนี้สำหรับการแจ้งเรื่อง การขอแบบฟอร์มต่างๆ ท่านสามารถแจ้งการขอแบบฟอร์มต่างๆ ที่ต้องใช้หรือยื่นต่อทางองค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย
  0 หัวข้อ
  0 โพสต์
  ไม่มีโพสต์ใหม่